X
GO
BPHGMDP Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı : Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı
Program Kısaltması
: BPHGMDP
Program Yılı : 2010
Program Referans No   ZAFER/10-01/MD
Başvuru Süreci : 11/12/2010 - 18/03/2011
Program Bütçesi
: 20.000.000 (Yirmi Milyon) TL
Ajans Destek Miktarı
: Asgari 50.000 (Elli Bin) TL; Azami 500.000 (Beş Yüz Bin) TL
Ajans Destek Oranları : Kar amacı gütmeyen: Asgari %25; Azami %90
Kar amacı güden: Asgari %10; Azami %50
Proje Uygulama Süresi
: Azami 12 ay
Programın Kapsadığı Bölge
: TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
: Turizm, Tarıma Dayalı Sanayi ve İmalat Sanayi alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması, Bölge’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi
Programın Öncelikleri :
  1. Kurum/kuruluş/işletmelerin kurumsal yapılarının ve hizmet/üretim/yönetim süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip kalite yönetim sistemlerine uygun hale getirilmesi, girişimcilik ve rekabet edebilirlik kapasitelerinin arttırılması ve markalaşmalarının sağlanması
  2. Kurum/kuruluş/işletmelerin üretim teknik altyapısının ve kapasitesinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi; katma değeri yüksek ürünlerin payının arttırılması ve ürün/hizmet çeşitliliğinin sağlanması
  3. Enerji verimliliğinin sağlanması, yerli enerji kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanımının arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması
  4. Kurum/kuruluş/işletmeler arası işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi; Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin desteklenmesi
Başvuru Rehberi :  BPHGMDP Başvuru Rehberi ve Ekleri

Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 17 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında projeleri onaylanan asil ve yedek başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama süreci tamamlanmıştır. Asil listedeki 7 başarılı proje sahibi destek hakkından feragat etmiş olup bunun yerine yedek listeden 7 başarılı proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sonuç olarak toplamda yine 67 proje destek almıştır. Bu projelere sağlanacak destek miktarı 19.797.821 TL, eş finansman miktarı ise 16.759.259 TL olup söz konusu Program kapsamında Bölgemizde yapılacak yatırımın toplam tutarı 36.557.080 TL’dir. Sözleşmeye bağlanan 67 projenin 19 tanesi Afyonkarahisar, 13 tanesi Kütahya, 19 tanesi Manisa ve 16 tanesi Uşak’tandır.

 BPHGMDP Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi