X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı
:
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
Program Kısaltması
:
2012 DFD
Program Yılı
:
2012
Program Referans No
ZAFER/2012-01/MD-DFD
Başvuru Süreci
:
29/06/2012 - 30/11/2012
Program Bütçesi
:
620.000 (altı yüz yirmi bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari25.000 (yirmi beş bin)TL; Azami50.000 (elli bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%25 (yüzde yirmi beş)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 3 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
Ulusal ve bölgesel plan/programlarla uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda TR33 Bölgesi’nin rekabetçilik ve yaşanabilirlik düzeylerini arttıracak, bölgesel ölçekteki planlama/araştırma çalışmalarına girdi oluşturacak,kritik öneme haizveaciliyet taşıyansektörel/tematik araştırma, planlama, fizibilite, etüd vb. faaliyetlerin desteklenmesi
Programın Öncelikleri
:

1.Tarım sektöründe; katma değerin arttırlması için sosyal sermayenin, fiziki üretimin, teknolojinin ve Ar-Ge’nin geliştirilmesi

2.Enerji sektöründe; yenilenebilir enerji üretiminin/kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması

3.Bilişim sektöründe; bölgesel kalkınma açısından önem arz eden nitelikli veri tabanları oluşturulması ve veriye erişimin kolaylaştırılması

4.Çevrenin korunması, afet risklerinin tespit edilmesi, zarar önleyici afet planlamalarının yapılması

5.TR33 Bölgesi il ve ilçelerinin kendilerine özgü veya müşterek potansiyellerini ortaya koymaya, geliştirmeye, tanıtmaya ve illerin/ilçelerin markalaşmasına yönelik planlama ve analiz çalışmalarının yapılması

6.Kentsel ve kırsal kesimlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, temel sosyal hizmetlere erişim olanaklarının arttırılması, dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik entegrasyonunun sağlanması

“2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 28 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 23’ü baraj puan olan 70 (yetmiş) puanı geçerek başarılı olmuşlardır. Afyonkarahisar ilinden 6, Kütahya ilinden 4, Manisa ilinden 10, Uşak ilinden 3 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 2012-01 DFD Değerlendirme Sonuçları (08.08.2012)

 2012-02 DFD Değerlendirme Sonuçları (20.09.2012)

 2012-03 DFD Değerlendirme Sonuçları (12.11.2012)