X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı : Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
Program Kısaltması
: SÜKAP
Program Yılı : 2011
Program Referans No : ZAFER/2011-02/MD-PTC-SÜKAP
Başvuru Süreci : 09/12/2011 – 24/02/2012
Program Bütçesi
: 5.900.000 (beş milyon dokuz yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
: Asgari: 100.000 (yüz bin) TL; Azami 750.000 (yedi yüz elli bin) TL
Ajans Destek Oranları : %50 (yüzde elli)
Proje Uygulama Süresi
: Azami 18 ay
Programın Kapsadığı Bölge
: TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
: Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi
Programın Öncelikleri :
  1. Hava, su ve toprak kirliliklerinin önlenmesi, doğal kaynakların etkin, rasyonel şekilde kullanılması ve sürdürülebilir çevre için yeni altyapı veya altyapı iyileştirmelerinin yapılması
  2. Sanayi ve turizm sektörlerine yönelik rekabet gücünü arttırıcı ve işbirliğini destekleyici müşterek altyapıların oluşturulması, mevcut altyapıların hizmet/üretim/yönetim kalitesini arttırmaya yönelik modernize edilmesi
Başvuru Rehberi
:  SÜKAP Başvuru Rehberi ve Ekleri

“2011 Yılı Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 91 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerden Afyonkarahisar ilinden 3, Kütahya ilinden 3, Manisa ilinden 4, Uşak ilinden 3 olmak üzere toplam 13’ü desteklenmeye hak kazanmıştır. Program kapsamında Bölgemize toplam 13.504.872,71 TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 5.898.887,42 TL’si Ajansımız tarafından karşılanmıştır.

 SÜKAP Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi